top of page

PRZECIWDZIAŁANIE

ZAGROŻENIOM

Szkolenie uczy krytycznego analizowania słabych punktów oraz naniesienia stosownych korekt w celu wykrywania, identyfikowania i zapobiegania zagrożeń, a nie tylko reagowanie na nie - minimalizując w ten sposób ryzyko powstania obrażeń, szkód w reputacji, szkód materialnych, zakłóceń w funkcjonowaniu, zwiększenia kosztów ubezpieczenia...

PROGRAM

SZKOLENIA​

Uczestnik zostanie zapoznany z nowoczesnym systemem klasyfikacji potencjalnego zagrożenia i z zastosowaniem cyklu pętli OODA (Observe-Orient-Decide-Act). Pozna schematy ludzkich zachowań w środowisku zagrożenia oraz nauczy się elementów przygotowania psychicznego, w tym świadomości otoczenia.

Istotą szkolenia jest nauka i doskonalenie umiejętności właściwej oceny sytuacji, przeciwdziałanie i reagowanie na zagrożenia poprzez precyzyjną analizę celu, dobór treści kształcenia wynikających z procedur, jak również charakterystyki placówki.​

Po szkoleniu uczestnik powinien ugruntować i poszerzyć analizę sprawności poszczególnych elementów oraz grup w minimalizacji zagrożeń.

  • szkoły i placówki realizujące podstawę programową edukacji dla bezpieczeństwa; 

  • dyrektorzy, nauczyciele oraz wychowawcy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, atakiem: "aktywny strzelec", "samotny wilk", vehicle-ramming attack;

  • kadra kierownicza, pracownicy, personel i uczniowie zainteresowani bezpieczeństwem na każdym szczeblu funkcjonowania;

  • wszystkie osoby, które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej.

Szkolenie prowadzone w formie wykładu, warsztatów lub treningu jest zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

bottom of page